Regulamin konkursu

 1. Postanowienia ogólne
  1. Konkurs „List do Świętego Mikołaja” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52 (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.
  2. Na rzecz konkursu nagrody przekazała firma Glazel Visage, ul.Bielska 154, 43-340 Kozy (Bielsko-Biała).
  3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:
   1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
   2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
   3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 2. Czas trwania Konkursu
  1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora od 14.12.2009r. godz. 14:00 do dnia 14.01.2010r. do godz. 14: 00 na stronie internetowej www.prezenty-i-zyczenia.pl, dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 3. Komisja Konkursowa
  1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 4. Nagrody
  1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
   1. I miejsce – Zestaw kosmetyków w skład którego wchodzić będą: Baza pod makijaż Glazel; Podkład Glazel - Anti-shine control; Puder wypiekany Terracotta; Puder w perełkach; Paleta “6” cieni wypiekanych Terracotta; Kredka; Błyszczyk;
   2. II miejsce - Zestaw kosmetyków w skład którego wchodzić będą: Puder wypiekany Terracotta; Puder w perełkach; 4 cienie sypkie; Błyszczyk;
   3. III miejsce- Zestaw kosmetyków w skład którego wchodzić będą: Puder w perełkach, 2 cienie sypkie, Kredka, Błyszczyk;(dalej „Nagroda”)
   4. Nagrody pocieszenia - 5 jednakowych zestawów kosmetyków. W skład jednego zestawu wchodzić będzie: Puder w perełkach; cień sypki, kredka do oczu. (dalej "Nagroda").
  2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.
  3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
  4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 5. Przebieg konkursu
  1. Podczas trwania Konkursu na stronie www.prezenty-i-zyczenia.pl/konkurs opublikowany zostanie formularz konkursowy (dalej „Formularz”).
  2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie, za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie konkursu, pracy konkursowej zawierającej minimum 500 znaków, a maksimum 1500 znaków, w formie listu. Praca konkursowa ma być listem skierowanym do świętego Mikołaja, w którym to liście autor wyjaśnia dlaczego chce dostać dla siebie lub kogoś bliskiego zestaw kosmetyków firmy Glazel Visage pod choinkę. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę spełnienie powyższych zasad oraz pomysłowość, styl i poprawność językową nadesłanych prac.
  3. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt E 2 Regulaminu oraz przesłanie Formularza oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków.
  4. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 3 laureatów przyznając im kolejno 1, 2 i 3 miejsce. Komisja wybierze także 5 osób, którym zostaną przyznane nagrody pocieszenia. Ponadto Komisja Konkursowa stworzy listę rezerwową, na której znajdzie się 3 uczestników konkursu. Lista rezerwowa zostanie wykorzystana w sytuacji określonej w pkt F 3.
  5. Każdy z laureatów wyłonionych w trybie określonym w pkt 4 powyżej i po spełnieniu przesłanek, o których mowa w pkt F poniżej otrzyma nagrody, o których mowa w pkt D.1 Regulaminu.
 6. Odbiór Nagród
  1. O przyznaniu Nagród laureaci zostaną poinformowani mailowo (Organizator prześle taką informację na adres mailowy, podany w Formularzu w ciągu 48 godzin po ogłoszeniu wyników na stronie www.prezenty-i-zyczenia.pl).
  2. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego laureata Organizator będzie czekać 7 dni od momentu wysłania mu informacji mailowej, o której mowa w pkt 1 powyżej
  3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.
  4. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu drogą pocztową lub pocztą kurierską w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania przez laureata wiadomości mailowej informującej o przyznaniu Nagrody.
  5. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
  6. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator - Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa ul. Domaniewska 52. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
  3. W celu odebrania nagrody, laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.
  4. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
   2. nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
   3. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
  7. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
  8. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
  9. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.
Domy gwiazd

POMYSŁ NA PREZENT

bt
 • Prezent na rocznicę ślubu > Kieliszki do wódki

  Miłość im starsza tym lepsza

 • Strachliwa myszka

  Z okazji narodzin dla malucha i rodziców

 • Puchowe kołysanki

  Kopalnia pomysłów na prezent!

 • Budzik retro

  Jeśli osiemnastka u koleżanki, to tylko z przymrużeniem oka!

 • But z czekolady

  Młodzieżowe trendy - na osiemnastkę u kolegi

 • Wino Villa Sandi

  Męska rzecz...

Styl

bt
Podoba ci się nasz serwis? Wstaw banner na swoją stronę.
fta
fta