1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.prezenty-i-zyczenia.pl (dalej: „Serwis”), w tym ogólne zasady realizacji przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
 2. Serwis administrowany jest przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000108017, NIP 5211000198, REGON 010687650, o kapitale zakładowym w wysokości 5.200.000 złotych („Administrator”).
 3. Usługi, o których mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu, polegają na:
 4. prezentacji dostępnej w sieci Internet oferty handlowej podmiotów współpracujących z Administratorem pod kątem towarów mogących stanowić prezenty na różne okazje (Wyszukiwarka prezentów)
 5. umożliwieniu użytkownikom Serwisu prezentacji w Serwisie treści życzeń na różne okazje celem ich udostępnienia innym użytkownikom Serwisu (Wyszukiwarka życzeń)
 6. umożliwieniu wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami Serwisu (Komentarze)
 7. udostępnianie informacji poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie (Usługi informacyjne)
 8. Status użytkownika Serwisu (dalej: „Użytkownik”) uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
 9. Osoby chcące skontaktować się z Administratorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu mogą to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na jego stronach. Osoby, które w formularzu, o którym mowa powyżej, podadzą swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko w zwrotnym adresie mailowym) wyrażają tym samym zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu świadczenia przez niego usług w Serwisie. Mają oni prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Powyższe prawa mogą realizować składając wniosek do Administratora listem poleconym na adres jego siedziby
 10. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 11. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów określonych w pkt. 6 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
 12. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwolony prawem użytek;
 13. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
 14. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy w zakresie wykraczającym poza dozwolony prawem użytek;
 15. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
 16. Postanowienia pkt. 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.
 17. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia Serwisu, usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu oraz całkowitego zaprzestania świadczenia usług, bez uprzedniego powiadomienia.
 19. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

Wyszukiwarka prezentów

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi wyszukanie, zgodnie ze zdefiniowanymi kategoriami, w ofercie handlowej podmiotów współpracujących z Administratorem, towaru, który będzie prezentem odpowiednim do okazji i upodobań odbiorcy.
 2. Oferty prezentowane w Serwisie są ofertami podmiotów współpracujących z Administratorem a nie samego Administratora. Nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert, w szczególności za ich zgodność z prawem, aktualność, prawdziwość opisu oferowanych towarów oraz ich dostępność.
 4. Administrator nie jest stroną ewentualnych transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem, którego oferta prezentowana jest w Serwisie. Administrator nie działa w imieniu podmiotów, których oferta prezentowana jest w Serwisie.
 5. Postanowienia pkt. 13-15 nie obowiązują w zakresie prezentacji w Serwisie oferty handlowej sklepów internetowych prowadzonych bezpośrednio przez Administratora, z zastrzeżeniem, że również te oferty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wyszukiwarka życzeń

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom przesyłanie, za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie, tekstów życzeń na różne okazje, celem ich udostępnienia innym Użytkownikom na stronach Serwisu oraz następnie wyszukanie ich, zgodnie ze zdefiniowanymi kategoriami.
 2. Użytkownicy, którzy w formularzu, o którym mowa w pkt. 17 powyżej, podadzą swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko) wyrażają tym samym zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu świadczenia przez niego usług w Serwisie. Mają oni prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Powyższe prawa mogą realizować składając wniosek do Administratora listem poleconym na adres jego siedziby.
 3. Użytkownik przesyłający teksty życzeń oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do nich w zakresie niezbędnym do ich publikacji na stronach Serwisu.
 4. Użytkownik oświadcza, że przesyłane przez niego teksty życzeń nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich, są wolne od wad prawnych a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem.
 5. Użytkownik udziela Administratorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tekstów życzeń w zakresie niezbędnym do ich publikacji w Serwisie, archiwizowania w zasobach Serwisu oraz wykorzystania ich do promocji Serwisu. Licencja obejmuje również zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do tekstów życzeń.
 6. Przekazanie tekstu życzeń przez Użytkownika nie nakłada na Administratora obowiązku ich publikacji. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru testów życzeń podlegających opublikowaniu w Serwisie.

Komentarze

 1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie, w szczególności propozycji prezentów oraz tekstów życzeń, za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu.
 2. Użytkownicy, którzy w formularzach, o których mowa w pkt. 23 powyżej, podadzą swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko) wyrażają tym samym zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu świadczenia przez niego usług w Serwisie. Mają oni prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Powyższe prawa mogą realizować składając wniosek do Administratora listem poleconym na adres jego siedziby.
 3. Użytkownicy umieszczający komentarz mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeżeniem pkt. 26 i 27 Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
 5. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 6. naruszają prawa osób trzecich;
 7. są wulgarne lub obsceniczne;
 8. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
 9. są reklamą;
 10. są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
 11. zawierają treści pornograficzne.
 12. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia pkt. 26, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z pkt. 26.
 13. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z Serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.